آخرین سانس های ویژه

بال اوغروسی

پنجشنبه 27 تیر ساعت 18:30

قرخ آیاق - هفته سوم تیر ماه

پنجشنبه 20 تیر ساعت 18:30

نازبالالار

چهارشنبه 12 تیر ساعت 17:30

قرخ آیاق - هفته دوم تیر ماه

پنجشنبه 13 تیر ساعت 18:30